Center for Research on Organizations and Workplaces

Center for Research on Organizations and Workplaces

Publications

Our recent publications in English include:

  • Jemielniak, Dariusz (2008) Changes in temporal approaches at workplace, The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, vol. 3(1), pp. 59-66
  • Latusek, Dominika and Jemielniak, Dariusz (2008) Sources of uncertainty in project management – a “real life” account, The International Journal of Technology, Knowledge and Society, vol. 4(5), pp. 143-150
  • Latusek, Dominika and Jemielniak, Dariusz (2007) (Dis)trust in Software Projects: A Thrice Told Tale. On Dynamic Relationships between Software Engineers, IT Project Managers, and Customers, The International Journal of Technology, Knowledge and Society, vol. 3(1), pp. 117-125
  • Jemielniak, Dariusz (2006) The Management Science as a Practical Field: In Support of Action Research, The International Journal of Knowledge, Culture and Change Management, vol. 6(3), pp. 163-170

Our other publications include:

  • Krzyworzeka, Paweł (2008) Kultura i organizacje. Perspektywa antropologiczna (Cultures and Organisations. An Anthropological Perspective). In: Nowe kierunki w zarządzaniu, ed. M. Kostera, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, pp. 179-197.
  • (op.cit.,) Maszyna Interpretacyjna ((op.cit.,)socio-cultural Polish journal), no. 2, 2008, editor of the special issue on anthropology of the internet.
  • Krzyworzeka, Paweł and Rogozińska, Anna (2008) W sieci, czyli w terenie? (In the Web, that is in the Field?). “(op.cit.,) Maszyna Interpretacyjna”, no. 2.
  • Strumińska, M. (2007) Efektywny udział społeczny – niezbędne warunki/Public Participation Efficiency – indispensible conditions, Społeczeństwo i decydenci – polskie uwarunkowania procesu konsultacji/The Society and Decision – makers – Polish Conditions of The Consultation Process, Proces udziału społecznego w Polsce – błędy popełniane nagminnie/ Public Participation in Poland – most often made mistakes, w Wiśniewska, M. (red) Jakość konsultacji społecznych w Polsce. Krajowa praktyka a uwarunkowania prawne/The Quality of public consultation in Poland. The National Practice and the Legal Background, WWF Polska, Warszawa, s. 55-52, 63-70, 71-78
  • Strumińska, M. (2007) Konflikty ekologiczne a dostęp do informacji o środowisku i udział społeczny w podejmowaniu decyzji środowiskowych/The Environmental Conflict and Access to Information and Public Participation in Environmental Decisionmaking, w Starczewski, C. (red.) Konflikt ekologiczny/The Environmental Conflict, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Ministry of Environment, Warszawa 2007, s 37-49

Bird Wordpress Theme. Design: Videoramki & Christian church.