Center for Research on Organizations and Workplaces

Center for Research on Organizations and Workplaces

Marta Strumińska

Marta Strumińska-Kutra

I am an assistant professor at Kozminski University. I graduated with an MA from Sociology Department at Warsaw University. In 2010 I defended a Ph.D., also in sociology. My research evolves around the topic of Corporate Social Responsibility, rules of social exclusion, power representation, and public participation.

You can contact me by email:
martastr_at_kozminski_edu_pl

 

My recent publications:
Strumińska – Kutra, M. (2009), Władza i odpowiedzialność przedsiębiorstw w obliczu konfliktu ekologicznego. Wstępne wyniki analiz empirycznych/ Power and Corporate Responsibility in the Face of Environmental Conflict. Initial Results of Empirical Analysis, w Pisz, Z.; Rojek – Nowosielska, M. (red.) Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki/ Corporate Social Responisbility. Conditions, controversies, good and bad practices, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo UE Wrocław, s. 211-224

Strumińska, M. (2008) Public Participation in Environmental Decision – making, Local Governance Brief. Policy Journal of the Local Government and Public Service Reform Initiative, vol. 9 (1), pp 18-22

Strumińska, M. (2007) Efektywny udział społeczny – niezbędne warunki/Public Participation Efficiency – indispensible conditions, Społeczeństwo i decydenci – polskie uwarunkowania procesu konsultacji/The Society and Decision – makers – Polish Conditions of The Consultation Process, Proces udziału społecznego w Polsce – błędy popełniane nagminnie/ Public Participation in Poland – most often made mistakes, w Wiśniewska, M. (red) Jakość konsultacji społecznych w Polsce. Krajowa praktyka a uwarunkowania prawne/The Quality of public consultation in Poland. The National Practice and the Legal Background, WWF Polska, Warszawa, s. 55-52, 63-70, 71-78

Strumińska, M. (2007) Konflikty ekologiczne a dostęp do informacji o środowisku i udział społeczny w podejmowaniu decyzji środowiskowych/The Environmental Conflict and Access to Information and Public Participation in Environmental Decisionmaking, w Starczewski, C. (red.) Konflikt ekologiczny/The Environmental Conflict, Ministerstwo Ochrony Środowiska, Ministry of Environment, Warszawa 2007, s 37-49

Ewing, M.; Kiss, C; Politmae, H.; Strumińska, M. Environmental Democracy. An Assessment of Access to Information, Participation in Decision – making and Access to Justice in Environmental Matters in Selected European Countries, The Access Initiative Europe and EMLA Association, Budapest 2006

Strumińska, M. Udział społeczny w podejmowaniu decyzji/Public Participation in Decision – making, w Kędra, A. (red): Uciążliwa konieczność, czy niewykorzystana szansa? Ocena realizacji zasady nr 10 Deklaracji z Rio de Janeiro w Polsce. Raport z badań/Troubling Neccesity or Wasted Chance? The Assessment of the Implementation Rio de Janeiro Declaration’s Principle 10 in Poland. The Research Report, Instytut na Rzecz Ekorozwoju/Sustainable Development Institute, Warszawa 2006

Bird Wordpress Theme. Design: Videoramki & Christian church.